ประชาสัมพันธ์ระเบียบใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ ครอบครัว

 

 สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ โดยครอบคลุมเฉพาะพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น ปัจจุบันมีสมาชิก ก.ฌ. จำนวน 21,542 คน * ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการกำหนดระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ขึ้น เพื่อบังคับใช้แทนระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2517 โดยระเบียบดังกล่าวมีผลให้ ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก.ฌ. ได้

หมายเหตุ * ข้อมูลสมาชิก ก.ฌ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

เพื่อครอบครัวที่ท่านรัก

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ก.ฌ.

 1. เมื่อถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ เป็นทุนการศึกษา สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และเป็นการสร้างกุศลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 2. จำนวนสมาชิกยิ่งมาก ผลประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับยิ่งมากขึ้น


จำนวนสมาชิกจ่ายต่อเดือน(โดยเฉลี่ย) *เงินที่ทายาทได้รับ **
20,000 ราย90 บาท57,600 บาท
40,000 ราย150 บาท115,200 บาท
60,000 ราย210 บาท172,800 บาท
80,000 ราย270 บาท230,400 บาท
100,000 ราย330 บาท288,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 5 บาท
** เป็นเงินที่ทายาทได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต

 

 

หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.

 

  การสมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ก.ฌ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

 

  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.
1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ลูกจ้างประจำของกองทุน พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ฌ.
4. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ยังสามารถคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ได้ตลอดโดยต้องส่งเงินสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง)
5. ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ ก.ฌ.
7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
9. อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

 

 

  หลักฐานในการสมัครสมาชิก ก.ฌ.
 
ใบสมัคร
 หนังสือยินยอมให้หักเงิน
 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับเงิน
 ใบรับรองแพทย์

 

  เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
 เงินค่าสมัคร
- อายุในวันสมัครตั้งแต่ 18- 29 ปี คนละ 40 บาท
- อายุในวันสมัครตั้งแต่ 30 - 39 ปี คนละ 60 บาท
- อายุในวันสมัครตั้งแต่ 40 - 49 ปี คนละ 80 บาท
- อายุในวันสมัครตั้งแต่ 50 - 60 ปีบริบูรณ์ คนละ 100 บาท
เงินค่าบำรุง ปีละ 30 บาท
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 60 ศพ เป็นเงิน 300 บาท
 เงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายในอัตรารายละ 5 บาท ต่อ 1 ศพ

 

  การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.ฌ. จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทุกท่าน

 

  การจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
จ่ายตามจำนวนเงินที่คำนวณเก็บได้จากสมาชิกโดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ฌ.อนุมัติ โดยสำนักงาน ก.ฌ. จะหักเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้

 

  การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของ ก.ฌ.
 
1. ตาย
 2. ลาออก
 3. คณะกรรมการ ก.ฌ. ให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะไม่ชำระเงินสงเคราะห์ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และ ก.ฌ. มีหนังสือแจ้งให้ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดครั้งแรก
 
4. กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ก.ฌ. อย่างร้ายแรงและคณะกรรมการ ก.ฌ. มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

 

 การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตาม ข้อ 2 ข้อ3 และ ข้อ4 สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระไว้ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

 

bbbbbbbbb

 

Copyright© siteground