ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้888
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1227
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2846
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5826
mod_vvisit_counterเดือนนี้23646
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา25710
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1377492

We have: 14 guests online
Your IP: 3.238.116.201
 , 
Today: ก.ค. 24, 2024

ผู้ใช้บริการ

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PDF พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก.ฌ.

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 และได้ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 เดิมใช้ชื่อว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การฌาปนกิจสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพโดยไม่ประสงค์หารายได้เพื่อแบ่งปันกัน

 

คุณสมบัติและอัตราค่าสมัคร

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลูกจ้างประจำของกองทุนฯ พนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผู้สมัครอายุต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร อัตราค่าสมัคร ประกอบด้วย เงินค่าสมัครสมาชิกตามช่วงอายุ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 300 บาท และเงินค่าบำรุงซึ่งเรียกเก็บเป็นรายปี จำนวน 30 บาท โดยได้รวมให้ตามรายระเอียดดังนี้

 

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี รวมคนละ 370 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี รวมคนละ 390 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 40 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี รวมคนละ 410 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รวมคนละ 430 บาท  

 

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ได้แก่ ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลกรท้องถิ่น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และผู้รับเงินที่ประสงค์ให้รับสงเคราะห์  ใบรับรองของแพทย์ จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ณ วันที่สมัคร  สำเนาใบสำคัญสมรส ในกรณีที่ผู้สมัครมีสถานะสมรส

 

การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้ยื่นใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลกรท้องถิ่น  และเอกสารประกอบการสมัคร  พร้อมด้วยเงินค่าสมัครสมาชิกตามอัตราค่าสมัครที่แจ้งข้างต้น  ด้วยตนเอง ณ ที่สำนักงาน ก.ฌ.  หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

 

การมีผลในการเป็นสมาชิกภาพของผู้สมัคร
จะนับตั้งแต่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นได้เห็นชอบอนุมัติรับ  และนำรายชื่อเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับใบตอนรับการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลกรท้องถิ่น  พร้อมเลขทะเบียนสมาชิก ฉนั้นจึงแปลว่าผู้สมัครได้เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นโดยสมบูรณ์แล้ว

 

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

ตาย

ลาออก

คณะกรรมการ ก.ฌ. ให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะไม่ชำระเงินสงเคราะห์ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และ ก.ฌ. มีหนังสือแจ้งให้ชำระเงินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดครั้งแรก

กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ก.ฌ. อย่างร้ายแรงและคณะกรรมการ ก.ฌ. มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตาม (2) (3) และ (4) สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามระเบียบนี้คืนจาก ก.ฌ. เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

 

Copyright© siteground